Category: जनरल डबा

इथे ज्ञान नाही ‘कॉमन सेन्स’ मिळेल… फुकट!

कॅफे, कॉफी आणि ती…

नेहमी प्रमाणे कॅफेच्या बाहेरच्या टेबलावर सगळे मित्र मिळून छान टवाळक्या करत बसले होते. बिल चुकवण्यासाठी एक-एकजण हळू-हळू काहीतरी कारण सांगून Full blog